Algemene voorwaarden – Apples And Bananas
Gratis verzending bij bestellingen boven de €50,- 🚚

Algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE

ARTIKEL 1 - Definities

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid

ARTIKEL 4 - Het aanbod

ARTIKEL 5 - De overeenkomst

ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht

ARTIKEL 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

ARTIKEL 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument

ARTIKEL 9 - Verplichtingen ondernemer bij herroeping

ARTIKEL 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

ARTIKEL 11 - Prijzen

ARTIKEL 12 - Conformiteit en garantie

ARTIKEL 13 - Levering en uitvoering

ARTIKEL 14 - Betaling

ARTIKEL 15 - Klachtenregeling

ARTIKEL 16 - Geschillen

ARTIKEL 17 - Aanvullende of afwijkende voorwaarden

ARTIKEL 1 - Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die in de toekomst kan worden geraadpleegd of gebruikt gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie bestemd is en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Extra garantie: iedere verplichting van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarbij hij aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe hij wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. .
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 10. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Sherine Laghmiri, handelend onder de naam Apples and Bananas

Frits Ruysstraat 34 D, 3061MG Rotterdam

Telefoonnummer: +31 (0) 10 98 29 31

E-mailadres: info@applesandbananas.nl

KvK-nummer: 71984801

Btw-identificatienummer: NL201076457B01

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument kosteloos worden toegezonden.

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument gemakkelijk kan worden opgeslagen op een duurzame drager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. is.

3.5 Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig blijken te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. De ondernemer zal (een) nieuwe bepaling(en) vervangen, waarmee de bedoeling van de oorspronkelijke algemene voorwaarden zoveel mogelijk in de wet wordt belichaamd.

ARTIKEL 4 - Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.

4.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het gaat met name om informatie over:

de prijs inclusief alle belastingen van het product;

 1. de eventuele verzendkosten;
 2. de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 3. of de consument een herroepingsrecht heeft met betrekking tot zijn bestelling;
 4. de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
 5. de termijn waarbinnen het aanbod kan worden aanvaard of de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs kan garanderen;
 6. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt bewaard, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 7. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem verstrekte gegevens kan controleren en indien nodig herstellen;
 8. de gedragsregels waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragsregels langs elektronische weg kan raadplegen;
 9. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurovereenkomst.

ARTIKEL 5 - De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 De ​​ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten op afspraak terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding omtrent het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
 4. de prijs inclusief alle belastingen van het product; indien van toepassing de verzendkosten; de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

5.6 In geval van een verlengde transactie geldt het bepaalde in het vorige lid alleen voor de eerste levering.

ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht

6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.2 De in artikel 6.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

6.3 Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden vastgestelde bedenktijd van dit artikel.

6.4 Indien de ondernemer de in het vorige lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

ARTIKEL 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in artikel 7.1.

7.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

ARTIKEL 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten daarvan

8.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

8.5 De ​​consument draagt ​​de directe kosten van de

als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

8.6 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

9.1 Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

9.2 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

9.3 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

9.4 Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere wijze van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de meerkosten voor de duurdere wijze niet te vergoeden.

ARTIKEL 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer heeft het recht de navolgende producten uit te sluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

ARTIKEL 11 – Prijzen

11.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

11.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat prijzen richtprijzen kunnen zijn, staan ​​bij het aanbod vermeld.

11.3 Prijsverhogingen binnen 3 (drie) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

11.4 Prijsverhogingen vanaf 3 (drie) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 1. zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument is bevoegd de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

11.5 De ​​in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 12 - Conformiteit en garantie

12.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften voorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

12.2 Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. .

12.3 De ondernemer staat niet in voor de uiteindelijke geschiktheid van het product voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor adviezen met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten.

ARTIKEL 13 - Levering en uitvoering

13.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

13.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

13.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

13.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

13.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 14 – Betaling

14.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als genoemd in artikel 6 lid 1, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst.

14.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

14.3 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na de Bij gebreke van betaling binnen deze 14-dagen-termijn is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de volgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van bovengenoemde bedragen en percentages.

ARTIKEL 15 - Klachtenregeling

15.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

15.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

15.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15.4 De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

15.5 Een klacht schort de ondernemer niet op van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, tenzij de ondernemer schriftelijk anders heeft aangegeven.

15.6 Indien de klacht door de ondernemer gegrond wordt verklaard, zal hij het product vervangen of repareren.

Artikel 16 – Geschillen

17.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

ARTIKEL 17 – Aanvullende of afwijkende voorwaarden

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Appels en bananen – 2023

Inhoudsopgave

Algemene voorwaarden