Privacybeleid – Apples And Bananas
Gratis verzending bij bestellingen boven de €50,- 🚚

Privacybeleid

Apples and Bananas hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid streven wij ernaar heldere en transparante informatie te geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Apples and Bananas houdt zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent in ieder geval:

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doeleinden en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zullen u hierop wijzen en zullen deze respecteren.

Als Apples and Bananas zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN

Persoonsgegevens van klanten worden door Apples and Bananas verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de levering van producten
 • Uitvoeren van een overeenkomst
 • Het vragen van (anonieme) feedback over onze dienstverlening.
 • De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  - De via de webshop gesloten overeenkomst

Voor bovengenoemde doelstelling(en) kan Apples and Bananas u vragen om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Voornaam
 • Achternaam voorvoegsel
 • Achternaam
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door Apples and Bananas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna maximaal 7 jaar.

VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTENKAARTHOUDERS

Persoonsgegevens van klanten worden door Apples and Bananas verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • Administratieve doeleinden
 • Sparen voor korting op onze producten
 • Het verstrekken van informatie over onze nieuwe collecties, acties en verkopen door middel van geadresseerde post of e-mail
 • Wij gebruiken uw telefoonnummer alleen om u te informeren over leveringen

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De klantenkaartovereenkomst

Voor bovengenoemde doelstelling(en) kan Apples and Bananas u vragen om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Voornaam
 • Achternaam voorvoegsel
 • Achternaam
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum

Details over eerdere aankopen

Uw persoonsgegevens worden door Apples and Bananas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna maximaal 7 jaar. Als je 7 jaar lang geen aankoop doet, worden je gegevens uit ons systeem verwijderd.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN BELANGHEBBENDEN

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door Apples and Bananas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het verstrekken van informatie in de vorm van gerichte contacten.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Toestemming gegeven bij het invullen van het contactformulier.

Voor bovengenoemde doelstelling(en) kan Apples and Bananas u vragen om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Voornaam
 • Achternaam voorvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoon nummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Apples and Bananas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
- Gedurende de periode dat u als belanghebbende wordt gezien, maximaal 3 maanden.

VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN SOLLICITANTEN

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door Apples and Bananas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): - Werving van personeel

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: - Toestemming

Voor bovengenoemde doelstelling(en) kan Apples and Bananas u vragen om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Voornaam
 • Achternaam voorvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoon nummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Informatie over uw vroegere loopbaan en opleiding

Uw persoonsgegevens worden door Apples and Bananas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
- Gedurende de periode dat u een lopende aanvraag heeft en daarna maximaal 4 weken, tenzij is afgesproken dat de aanvraag in portefeuille mag blijven, dan maximaal 1 jaar.

VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN NIEUWSBRIEF ABONNEE

Persoonsgegevens van Nieuwsbriefabonnees worden door Apples and Bananas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Om de abonnee te informeren over onze nieuwste collecties, aanbiedingen en acties. De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • - Toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief

Voor bovengenoemde doelstelling(en) kan Apples and Bananas u vragen om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Voornaam
 • Achternaam voorvoegsel; Achternaam
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Apples and Bananas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
- Gedurende de periode waarin u bent ingeschreven.

KOEKJES

Wij verwijzen u naar ons cookiebeleid.

Om ons inzicht te geven in en om onze website te analyseren maken wij gebruik van Google Analytics. Door de cookies kunnen wij zien hoe vaak de website wordt bezocht en welke pagina's van de website worden bekeken. Voor informatie over de functionaliteit en gegevensverwerking verwijzen wij u naar de Privacyverklaring van Google. De informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt gebruikt om de website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt niet gebruikt om u te identificeren.

VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hiervoor genoemde doeleinden.

We maken bijvoorbeeld gebruik van een derde partij om:

 • Ontwikkel onze website
 • Regelen van de (financiële) administratie
 • Regelen van de levering van producten
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ook zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan ​​is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie ons verzoekt om gegevens en persoonsgegevens te verstrekken in het kader van een onderzoek. Wij moeten in een dergelijk geval meewerken en zijn daarom verplicht deze gegevens te verstrekken. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Apples and Bananas bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking; zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens Apples and Bananas van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht tot geheimhouding van deze gegevens.
  • We hebben een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid met betrekking tot al onze systemen;
  • Wij pseudonimiseren en zorgen voor versleuteling van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
  • We testen en evalueren onze maatregelen regelmatig;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u, of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op. We zouden het natuurlijk erg jammer vinden als we er samen niet uit zouden komen. U heeft te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder op het gebied van privacybescherming

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen.